estima

Firma SOFTLINE tworzy od prawie dwudziestu lat oprogramowanie geodezyjne i ewidencyjne oraz systemy informacji o terenie SIT (GIS).

U?ytkownikami naszych produktw s?:

zak?ady przemys?owe program ESTIMA dla Zak?adw Energetycznych,

pa?stwowe, samorz?dowe i prywatne jednostki wykonawstwa geodezyjnego C-GEO dla Windows (oprogramowanie do tworzenia map numerycznych) ponad 2500 firm geodezyjnych w ca?ej Polsce,

urz?dy administracji pa?stwowej i samorz?dowej programy ESTIMA-REJESTR s?u??ce do zarz?dzania dokumentacj? (w Wydzia?ach Architektury i Budownictwa, Ochrony ?rodowiska, Geodezji, Nadzorze Budowlanym) u?ytkowane w ponad dwustu urz?dach miejskich i powiatowych na terenie ca?ej Polski.

Program ESTIMA dla Zak?adw Energetycznych od o?miu lat jest u?ytkowany i stale rozwijany w firmie TAURON Dystrybucja S.A. (dawny Koncern Energetyczny EnergiaPro S.A.)w oddzia?ach w Jeleniej Grze, Legnicy, Opolu, Wa?brzychu i Wroc?awiu. U?ytkownikiem programu ESTIMA jestrwnie? firma ENEA Operator sp. z o.o., w oddzia?ach wBydgoszczy i w Zielonej Grze.